TP Vinh - Thực hiện tốt cơ chế chính sách để phòng chống tham nhũng

(PT-TH_Vinh) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí là trọng tâm của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang được các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện bằng hành động cụ thể.

Để lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, Thành ủy Vinh đã lãnh đạo chính quyền Thành phố cụ thể hóa các quy định gắn với việc triển khai các chương trình chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội trong năm. Đồng chí Hoàng Đăng Hảo - Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Vinh cho chúng tôi biết: "Sau khi có chủ trương của Thành ủy, UBND TP đã tổ chức rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền Thành phố ban hành từ ngày 31/12/2006 trở về trước. UBND TP quyết định giữ lại thi hành thống nhất trên địa bàn Thành phố 61 văn bản, trong đó, có 32 quyết định và 18 chỉ thị; Tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 53 văn bản; Bãi bỏ 61 văn bản không còn hiệu lực thi hành. Thông qua công tác kiểm tra cải cách hành chính UBND TP đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã rà soát, sửa đổi, bổ sung lại quy chế làm việc phù hợp với các quy định của TW, của Tỉnh về phòng chống tham nhũng và lãng phí".

            Cũng trong thời gian này, UBND TPVinh ban hành một số cơ chế chính sách để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội. Ban hành cơ chế điều hành ngân sách trong năm, hướng dẫn thu, chi các loại quỹ, phí trên địa bàn TP. Tổ chức giao kế hoạch kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị có cơ sở thực hiện gắn với việc tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng ngay từ đầu năm. Việc sử dụng ngân sách để chi dự phòng, chi đảm bảo xã hội, chi khác, chi 3% theo Nghị quyết của HĐND được đảm bảo thực hiện đúng theo luật ngân sách và các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả, không gây lãng phí. Tiếp tục triển khai đánh giá, rút kinh nghiệm và đã tố chức thực hiện có hiệu quả hơn các cơ chế chính sách về sử dụng quỹ khuyến công, khuyến nông, cơ chế đầu tư các khu công nghiệp nhỏ, cơ chế huy động sức dân để xây dựng vỉa hè, đường giao thông, nhà văn hóa, cấp nước máy.v.v... Trong đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Hoàng Đăng Hảo - Chủ tịch UBND Thành phố cho chúng tôi biết: "Thành phố đã phát huy được hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo cơ cấu đầu tư và đúng mục tiêu, hạn chế được tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, các công trình xây dựng xong được đưa vào sử dụng kịp thời, đảm bảo chất lượng, không để xẩy ra tình trạng lãng phí. TP thực hiện đúng quy trình về công tác lựa chọn nhà thầu, không để xẩy ra tiêu cực và đảm bảo thực hiện tiết kiệm cho ngân sách, trong đó, đấu thầu giảm bình quân 5,2%, chỉ định thầu giảm bình quân 3,5%. Thông qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản đã cắt giảm được trên 2,8 tỷ đồng/101 hạng mục công trình; Thẩm định giá mua sắm tài sản cắt giảm trên 370 triệu đồng/ giá đề nghị gần 400 triệu đồng. Thông qua đấu thầu, chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh đã tiết kiệm được trên 2,6 tỷ đồng/61 gói thầu. Trong quản lý đất đai, TP đã tổ chức rà soát kiểm tra các vùng quy hoạch đất tồn đọng và đã có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, XDCSHT  xử lý các vướng mắc để giao đất đảm bảo đúng đối thượng theo quy định. Tổ chức kiểm tra và xử lý, thu hồi các thửa đát sử dụng không đúng mục đích, giao sai đối tượng, lấn chiếm đất công.v.v...Với cách làm này, nhằm khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đất đai".

            Để thực hiện bước 2 cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có hiệu quả, trong đó, trọng tâm là việc "làm theo" TP đã với thực hiện chương trình hành động Nghị quyêt TW3 khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí". Đến nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền từ TP đến cơ sở đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng đến chất lượng hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Để làm tốt công tác này, Thành phố đã kiện toàn về cơ bản bộ máy quản lý Nhà nước ở TP và phường, xã đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, Thành phố tiếp tục thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức" trong đó chú trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đánh giá năng lực, trình độ, đạo đức, phẩm chất của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cá nhân có vi phạm đã được xử lý nghiêm túc và kịp thời. TP tiếp tục duy trì tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ phường xã và TP đúng quy định. Công tác tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển cán bộ, giáo viên đã thực hiện theo quy trình, quy định và công khai dân chủ. Thành phố triển khai thực hiện tốt các quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ trưởng, phó phóng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và lấy ý kiến về phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức nơi cư trú.

            Thời gian qua, thực hiện công tác cải cách hành chính, TP đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giao dịch một cửa các phường, xã, hiện nay, các trung tâm này đã đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả. UBND TP cũng đã đưa vào áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 với 30 quy trình trên các lĩnh vực từ tháng 11/2007. Để giảm phiền hà cho nhân dân, TP thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm giao dịch một cửa của UBND Thành phố. Các quy trình, thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ hành chính cho các tổ chức, cá nhân đã được công khai giúp các tổ chức, cá nhân hiểu được các quy định của nhà nước. Từ đó, nhân dân giám sát được các hoạt động của cán bộ công chức, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm đạo đức công vụ hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí giúp cho Thành phố giám sát chặt chẽ hơn cán bộ công chức. Bên cạnh đó UBND Thành phố cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền và các đơn vị sự nghiệp của Thành phố. Tăng cường giám sát, quản lý cán bộ công chức, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.v.v....

            Quan tâm đến công tác tổ chức và cán bộ là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện tốt công tác chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Trần Hoàng - phó ban Tổ chức Thành ủy Vinh cho chúng tôi biết công tác này như sau: "Thực hiện các quy định của TƯ, quy chế 09 của Thành ủy Vinh về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và chỉ thị 02 của Thành ủy về công tác cán bộ, Ban thường vụ Thành ủy Vinh đã hoàn thành quy hoạch nguồn các chức danh Ban thường vụ, Ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy đã xây dựng xong quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý. Quy trình và chất lượng quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác bổ niệm, đề bạt cán bộ đảm bảo đúng quy trình, có chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức. Vì vậy, chất lượng công việc, hiệu quả công tác, kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng có chuyển biển tích cực".

            Mặc dầu vậy, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật cho thấy: Thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Thành phố thực hiện chưa có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả chưa cao, dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, quản lý đô thị...còn hạn chế. Trong sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, hội, họp, thời gian làm việc, cưới hỏi còn để xẩy ra tình trạng lãng phí... Điều đáng quan tâm là sau một năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa X nhưng các vụ việc tham nhũng, lãng phí vẫn chưa được phát hiện kịp thời trên các lĩnh vực, các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra còn ít mà chủ yếu từ đơn thư của nhân dân hoặc qua thông tin báo chí. Sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa chặt chẽ và thiếu quyết liệt, nhất là giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành nội chính. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số đơn vị, phường, xã chưa tốt, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vậy, để sớm khắc phục những tồn tại, nhằm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí có hiệu quả, Thành phố Vinh đã đề ra những giải pháp như thể nào? Trả lời câu hỏi của PV, đồng chí Hoàng Đăng Hảo - Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: "Trước hết Thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức ban ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn công tác này với XD chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tập trung cao cho công tác chỉ đạo điều hành quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 vào quản lý hành chính tại UBND Thành phố. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phường, xã trong thực hiện phòng chống tham nhũng và lãng phí. Tăng cường công tác giám sát đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu qủa các quy định về phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực KTXH. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối vối các cán bộ đảng viên, công chức vi phạm theo quy định. Thực hiện tốt các quy định  về trách nhiệm của người đứng đầu và các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã. Xây dựng quy định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong bộ máy chính quyền và các đơn vị sự nghiệp hành chính của UBND TP. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề trên một số lĩnh vực về đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản... Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung thanh tra KTXH theo kế hoạch và kịp thời có biện pháp thu hồi đất đai, kinh tế và sửa chữa, khắc phục sai sót sau thanh tra, kiểm tra. Xây dựng phương án thí điểm khoán một số chi ở phường, xã. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung phương án tiết kiệm chi phí, chống lãng phí quản lý hành chính nhà nước. Thành lập ban quản lý vốn thị chính, trung tâm khai thác quỹ đất của TP. Kiểm tra giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh của công dân, của các cơ quan, ban ngành và báo chí về hành vi vi phạm đạo đức, các hành vi lãng phí, dấu hiệu tham nhũng của cán bộ đảng viên, công chức".

            Tham nhũng và lãng phí được coi là quốc nạn mà Trung ương Đảng đã ban hành riêng một Nghị Quyết để phòng, chống  và đẩy lùi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Thành phố Vinh đã xây dựng và triển khai hành động, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể sát với tình hình nhiệm vụ của TP. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy Vinh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các các cấp và cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tin rằng cuộc chiến chống tham nhũng và lãng phí ở Thành phố Vinh sẽ mang lại hiệu quả cao. Góp phần xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh./.

 

                                                                                    Minh Nguyệt

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh