Chủ tịch UBND tỉnh trả lời về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Viết Trần (TP. Vinh)
Xét đơn khiếu nại của ông Hồ Viết Trần, trú tại khối 1, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 405/TTR.P2 ngày 3/7/2013 kèm báo cáo Kết quả xác minh khiếu nại của Đoàn Thanh tra liên ngành được thành lập tại Quyết định số 4845/QĐ.UBND.KT ngày 8/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (do Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn), ngày 12/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3500/QĐ.UBND.KT trả lời như sau:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và năm 2001; Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, Quyết định số 35/2002/QĐ.UB ngày 29/3/2002 của UBND tỉnh Nghệ An và các văn bản pháp luật hiện hành thì các nội dung ông Hồ Viết Trần khiếu nại được kết luận cụ thể như sau:

* Nội dung 1:

Nội dung ông Hồ Viết Trần khiếu nại Quyết định số 559/QĐ-UB.ĐC ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh về việc thu hồi diện tích đất 151,6m2 do ông Đồng Sỹ Ngọc lấn chiếm sử dụng làm đất vườn nhưng không bồi thường cho gia đình ông Hồ Viết Trần là khiếu nại sai, bởi vì:

- Căn cứ bản đồ đo đạc theo Chỉ thị 299 và Bản đồ đo đạc năm 1993  thì ông Đồng Sỹ Ngọc và ông Hồ Viết Trần không đăng ký sử dụng phần đất 151,6m2 nêu trên.

- Từ năm 1995, ông Đồng Sỹ Ngọc tiến hành xây dựng nhà, ốt quán trái phép, UBND phường Trường Thi và Thanh tra đô thị Thành phố Vinh đã phát hiện, ngăn chặn nhưng ông Ngọc vẫn cố tình vi phạm; Năm 1996, ông Đồng Sỹ Ngọc đã được nhà nước xem xét bố trí 1 lô đất ở theo hình thức định giá tại Khu quy hoạch Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và có thực hiện chính sách miễn giảm thương binh nhưng ông Ngọc không nộp tiền sử dụng đất, không nhận đất; ông Đồng Sỹ Ngọc đã được hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án Khu dân cư Bắc Cầu Nại theo quy định của pháp luật.

- Năm 1999, khi đo đạc lập bản đồ, cơ quan đo đạc có đo bao phần diện tích 151,6m2 vào diện tích ông Hồ Viết Trần sử dụng thành thửa đất số 8, tờ bản đồ số 13, diện tích 408,4m2. Đây là lỗi của cơ quan đo đạc vì tại thời điểm này ông Đồng Sỹ Ngọc đang trực tiếp sử dụng diện tích đất 151,6m2 nêu trên.

Do vậy, UBND Thành phố Vinh lập phương án bồi thường về tài sản, cây cối, hỗ trợ di chuyển nhà cho ông Đồng Sỹ Ngọc, không bồi thường về đất do lấn chiếm trái phép của ông Đồng Sỹ Ngọc là đúng quy định của pháp luật.

* Nội dung 2:

a. Nội dung ông Hồ Viết Trần khiếu nại Quyết định số 559/QĐ-UB.ĐC ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi 352,8m2 đất chuyên dụng do UBND phường Trường Thi đang sử dụng nhưng không bồi thường cho gia đình ông là khiếu nại có đúng, có sai. Cụ thể:

- Phần nội dung khiếu nại đúng: Tại thời điểm lập phương án bồi thường GPMB và ban hành quyết định thu hồi đất, trong phần diện tích thu hồi 352,8m2 có nhà cấp 4 của bà Hồ Thị Quế đang sử dụng nhưng UBND Thành phố Vinh không xem xét, kiểm kê tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất theo quy định hiện hành.

- Phần nội dung khiếu nại sai: Nhà nước thu hồi thửa đất số 1, tờ bản đồ số 13, diện tích 352,8m2 nhưng không bồi thường về đất cho gia đình bà Hồ Thị Quế là đúng quy định của pháp luật, bởi vì:

Bản đồ thành lập theo Chỉ thị 299/TTg và Bản đồ đo đạc năm 1993 của UBND phường Trường Thi không thể hiện thửa đất này đứng tên bà Hồ Thị Quế; Đến năm 1995, khi bà Quế xây dựng nhà trái phép trên phần đất này, UBND phường Trường Thi đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản ngăn chặn hành vi xây dựng nhà trái phép của bà Hồ Thị Quế.

Như vậy, mặc dù tại Sổ mục kê và bản đồ đo đạc năm 1999  thể hiện thửa đất số 1. Tờ bản đồ số 13, diện tích 352,8m2 có tên người sử dụng là bà Hồ Thị Quế nhưng đấy là thể hiện hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm đo đạc, không phải thể hiện người sử dụng đất hợp pháp, bởi vì diện tích đất nêu trên là đất công, tại thời điểm bà Quế xây nhà, sử dụng đất trái phép (1995), cơ quan nhà nước đã có biện pháp ngăn chặn nhưng gia đình bà Quế vẫn cố tình vi phạm. Gia đình bà Quế không đóng thuế, không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước trên phần đất này.

b. Nội dung ông Hồ Viết Trần khiếu nại Quyết định số 599/QĐ-UB.ĐC ngày 31/7/2003  của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi 1.979,8m2 đất chuyên dùng do UBND phường Trường Thi quản lý nhưng không bồi thường khoảng 900m2 đất của gia đình ông Đồng Sỹ Ngọc, bà Hồ Thị Phượng (là em gái ông Hồ Viết Trần) đang sử dụng ổn định là khiếu nại sai, bởi vì:

- Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ không thể hiện việc gia đình ông Đồng Sỹ Ngọc và bà Hồ Thị Phượng đứng tên chủ sử dụng phần đất nêu trên;

- Tại thời điểm UBND tỉnh thu hồi đất, thực tế gia đình ông Đồng Sỹ Ngọc không sử dụng toàn bộ phần diện tích đất khoảng 900m2 mà ông Hồ Viết Trần đang khiếu nại đòi bồi thường;

- Đối với phần đất gia đình ông Ngọc tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép (1995-1997), UBND phường Trường Thi đã kiểm tra, thực hiện các biện pháp ngăn chặn như lập biên bản thu hồi đất, lập biên bản xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng, ông Ngọc đã có Đơn xin mượn tạm đất tại cầu Nại để làm nhà ở tạm và buôn bán đề ngày 12/8/1995, nên Hội đồng bồi thường GPMB Thành phố Vinh chỉ lập phương án hỗ trợ tài sản trên đất, không bồi thường về đất là đúng quy định.

Từ những căn cứ nêu trên, UBND tỉnh quyết định:

Điều 1. Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Hồ Viết Trần như sau:

1. Nội dung khiếu nại đúng:

Tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và ban hành quyết định thu hồi đất, trong phần diện tích thu hồi 352,8m2 có nhà cấp 4 của bà Hồ Thị Quế đang sử dụng nhưng UBND Thành phố Vinh không kiểm kê tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND Thành phố Vinh giải quyết bổ sung việc bồi thường, hỗ trợ về tài sản và các quyền lợi có liên quan khác đối với gia đình bà Hồ Thị Quế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khiếu nại sai:

- Nội dung khiếu nại Quyết định số 559/QĐ-UB.ĐC ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh về việc thu hồi diện tích đất 151,6m2 do ông Đồng Sỹ Ngọc lấn chiếm sử dụng làm đất vườn nhưng không bồi thường về đất.

- Nội dung khiếu nại Quyết định số 559/QĐ-UB.ĐC ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh về việc thu hồi thửa đất số 1, tờ bản đồ số 13 với diện tích 352,8m2 nhưng không bồi thường về đất cho gia đình bà Hồ Thị Quế.

- Nội dung khiếu nại Quyết định số 599/QĐ-UB.ĐC ngày 31/7/2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi 1.979,8m2 đất chuyên dùng do UBND phường Trường Thi quản lý nhưng không bồi thường khoảng 900m2 đất của gia đình ông Đồng Sỹ Ngọc, bà Hồ Thị Phượng đang sử dụng ổn định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Hồ Viết Trần có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh