Thông báo
6/15/2017 9:51:42 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VINH

Số:          /UBND-LĐTBXH

v/v thông báo, lựa chọn bệnh nhân tham gia phẫu thuật do quỹ Thiện tâm tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày         tháng         năm 2017

 

                             Kính gửi: Chủ tịch UBND các phường, xã

          Thực hiện Công văn số 3156/UBND-VX ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phối hợp lựa chọn bệnh nhân tham gia phẫu thuật từ nguồn Quỹ Thiện Tâm, Công văn số 10-CV/2017-QTT ngày 24/4/2017 của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup về việc tài trợ phẫu thuật tại hệ thống bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, Công văn số 1659/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/6/2017 về việc thông báo, lựa chọn bệnh nhân tham gia phẫu thuật do quỹ Thiện tâm tài trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh đề nghị Chủ tịch UBND các phường xã chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn được biết về Chương trình tự thiện đối với các bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật thuộc diện hộ nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn bị một trong các bệnh  thuộc danh mục kỹ thuật chuyên môn y tế tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 10-CV/2017-QTT ngày 24/4/2017 của Quỹ Thiện Tâm.

          2. Hướng dẫn các bệnh nhân viết đơn đăng ký và hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 10-CV/2017-QTT ngày 24/4/2017 của Quỹ Thiện Tâm và gửi hồ sơ về Quỹ Thiện Tâm bằng 2 cách sau:

          - Gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup: số 7, đường Bằng Lăng 1, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0243.974.999, di động: 0938.889.639.

          - Gửi qua hộp thư điện tử: Scan (chụp) hồ sơ và gửi qua địa chỉ mail: info@quythientam.com hoặc địa chỉ: v.hienlb@vingroup.net

          3. Tổng hợp danh sách trích ngang bệnh nhân đăng ký phẫu thuật theo mẫu danh sách kèm theo Công văn này gửi về UBND thành phố Vinh (qua phòng Lao động – TB&XH) để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Sở Lao động – TB&XH tỉnh Nghệ An.

          Lưu ý: Chương trình tài trợ phẫu thuật của Quỹ Thiện Tâm được thực hiện từ nay cho đến hết năm 2017; các đối tượng đăng ký phẫu thuật, UBND các phường, xã phải kịp thời hướng dẫn các bệnh nhân lập hồ sơ và gửi thẳng về Quỹ Thiện Tâm đồng thời thực hiện nghiêm túc việc báo cáo danh sách theo quy định trên.

          Đề nghị Chủ tịch UBND các phường xã khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động – TB&XH NA;

- CT, PCT VX UBND TP Vinh;

- Quỹ Thiện Tâm;

- Đài PT-TH TP;

- Lưu: VT,LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đậu Vĩnh Thịnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh