Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch T.p Vinh
4/12/2019 4:43:11 PM

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VINH

                 Số:         /TB -UBND                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày        tháng 3  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh, Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh;

UBND thành phố công bố công khai toàn bộ tài liệu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tại trụ sở UBND thành phố Vinh - địa chỉ số 27, đường Lê Mao, thành phố Vinh, trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Vinh (địa chỉ http://www.vinh.nghean.gov.vn) và Trang thông tin điện tử thành phố Vinh (địa chỉ http://www.vinhcity.gov.vn), tại trụ sở UBND các phường, xã trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

          Hồ sơ công bố công khai gồm có:

          + Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Tỉnh;

          + Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

          + Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh;

          + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 thành phố Vinh;

    + Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vinh.

            UBND Thành phố trân trọng công bố, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố được biết./.

Nơi nhận:                                                                                      

B/cáo;

 

- UBND Tỉnh

-  Sở: TNMT, XD

- TTr Thành ủy

- TTr HĐND

- CT, các Phó chủ tịch;

- Đài Phát thanh truyền hình TP Vinh;

- Cổng thông tin điện tử TP;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- UBND 25 phường, xã;

- Lưu: VT, TNMT.                                                              

Tl. chỦ TỊch

   chánh văn phòng

 

 

 

 

Thái Thanh Hà

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh